Gebruiksvoorwaarden

×

Waarschuwingsbericht

UiTPAS Dender maakt gebruik van cookies. Meer weten.

1 Algemene Voorwaarden

UiTPAS is eigendom van CultuurNet Vlaanderen vzw, Sint-Gisleinstraat 62, 1000 Brussel, tel: 02/551 18 70, fax: 02/551 18 99, e-mail: info@cultuurnet.be, website: www.cultuurnet.be. Voor informatie over de UiTPAS surf je naar www.UiTPAS.be of stuur een e-mail naar info@UiTPAS.be.

2 De Gebruikersovereenkomst

2.1 Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en de diensten die worden aangeboden door CultuurNet Vlaanderen en haar partners via het product UiTPAS. Als gebruiker van de UiTPAS ga je akkoord met de onderstaande bepalingen en voorwaarden. Je wordt in deze voorwaarden aangeduid als “de gebruiker” of “ de pashouder”, of eenvoudigweg “je”.

2.2 Toestemming

Door het gebruik van de UiTPAS en van de diensten aangeboden door de UiTPAS, ga je als gebruiker akkoord met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst. Je wordt verondersteld alle aanduidingen op UITPAS te lezen en te begrijpen. Indien na een waarschuwing verder gegaan wordt met het gebruik van UITPAS, wordt dit beschouwd als een uitdrukkelijke toestemming of instemming

2.3 Wijzigingen

CultuurNet Vlaanderen vzw kan deze voorwaarden altijd wijzigen of amenderen. De gewijzigde versie is van kracht dertig (30) dagen na datum van de publicatie ervan op deze website.

2.4 Doel en aard van de dienst UITPAS

De UiTPAS is een kaart voor iedereen die deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten van de UiTPAS partners in Aalst, Haaltert, Erpe-Mere of Lede. Met de UiTPAS kunnen inwoners van voornoemde gemeenten punten sparen en ze verzilveren voor een korting, cadeau of ander voordeel. De UiTPAS is een proefproject van CultuurNet Vlaanderen in opdracht van de Vlaamse overheid en in samenwerking met de stad Aalst en de gemeenten Haaltert, Erpe-Mere en Lede.

2.5 Gebruik van de dienst

Met de UiTPAS kan je punten sparen tijdens vrijetijdsactiviteiten van UiTPAS partners in Aalst, Haaltert, Erpe-Mere en Lede. Hiervoor moet je de pas tegen de aangeduide plaats op de UiTPAS apparatuur houden. Dit kan een zuil, een gsm of een lezer zijn. Per deelname spaar je één UiTpunt. Op sommige plaatsen kan je elke week één punt sparen, op andere dagelijks. Wanneer je 5, 10 of 15 UiTpunten gespaard hebt, kan je die omruilen tegen een voordeel. Een overzicht van alle aanbieders, de plaatsen waar je punten kunt sparen en de ruilvoordelen is te raadplegen op www.UiTPAS.be. De UITPAS is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Je mag de UITPAS niet gebruiken op een manier in strijd met het gewone en normale gebruik ervan, voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat in strijd is met andere in deze tekst bepaalde voorwaarden of nog in strijd met andere waarschuwingen, voorwaarden of wetgeving. Je dient de UITPAS in al haar onderdelen te gebruiken als een normaal voorzichtig en redelijk persoon.

2.6 Beschikbaarheid

CultuurNet Vlaanderen spant zich in om de beschikbaarheid van het UiTPAS systeem zo optimaal mogelijk te garanderen. Indien er zich ondanks alle inspanningen toch problemen zouden voordoen, wordt dit beschouwd als overmacht. CultuurNet Vlaanderen kan dan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade, tenzij ingeval van financiële schade ingevolge een zware of intentionele fout van de zijde van CultuurNet Vlaanderen. Wanneer een pashouder door een defect van het systeem (bv. wanneer een spaarzuil niet werkt, er geen verbinding gemaakt kon worden met de databank, etc.) geen punt kon sparen, kan de pashouder een brief sturen naar CultuurNet Vlaanderen met bijgevoegd een bewijs van deelname aan de activiteit en het UiTPAS nummer. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de brief zal het punt toegekend worden aan de pashouder.

2.7 Beëindigen account

a. Stopzetting

Het UiTPAS-lidmaatschap kan steeds beëindigd worden. De kaart wordt dan gedeactiveerd. Stopzetting kan aangevraagd worden per gewone brief, gericht aan CultuurNet Vlaanderen, Sint-Gisleinstraat 62, 1000 Brussel, met opgave van het rijksregisternummer of een ander identiteitsnummer en het bijvoegen van de UiTPAS zelf. Binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de brief bij CultuurNet Vlaanderen, wordt de account gedeactiveerd. Na het deactiveren van de account heeft de pashouder geen toegang meer tot het spaarsysteem. De persoonsgegevens worden verwijderd en de gespaarde punten en de daaraan verbonden voordelen vervallen.

b. Herinschrijving

Wanneer een pashouder opnieuw wenst deel te nemen aan het programma, moet de pashouder zich opnieuw registreren aan de balie van een deelnemende gemeente of partner en een nieuwe kaart aanschaffen. De pashouder ontvangt het welkomstpakket en begint opnieuw met het spaarprogramma.

c. Onbruik

Wanneer een pashouder voor een periode langer dan één jaar geen gebruikt maakt van zijn pas, dan wordt deze automatisch gedeactiveerd. De pashouder ontvangt eerst een waarschuwingsbericht. Herinschrijving gebeurt dan zoals hierboven beschreven.

2.8 Fraude noot

Door de UiTPAS te gebruiken, verklaart de gebruiker dat de geregistreerde persoonlijke gegevens correct, nauwkeurig en allerminst bedrieglijk zijn. De UiTPAS mag niet uitgeleend worden, punten sparen en verzilveren kan enkel met de eigen pas. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor het ontvangen van de speciale tarieven die verbonden zijn aan het persoonlijk statuut van de pashouder. Met het oog op controle kan dan ook een identiteitsbewijs gevraagd worden aan de pashouder. CultuurNet Vlaanderen zal op regelmatige basis steekproeven organiseren om eventueel verdacht gebruik van de UiTPAS (bijvoorbeeld bij onredelijk/onevenredig aantal gespaarde punten of toegekende kortingen, meerdere keren een nieuwe pas aanschaffen,…) te detecteren. Wanneer fraude geconstateerd wordt, kan CultuurNet Vlaanderen op elk ogenblik een eind maken aan de registratie als lid en de kaart dus blokkeren. De pashouder wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld via e-mail of mondeling, aan de balie van de deelnemende partners.

2.9 Schade, verlies & diefstal

a. Schade

De pashouder is verantwoordelijk voor de bewaring van zijn pas. Bij beschadiging kan CultuurNet Vlaanderen niet aansprakelijk gesteld worden. De pashouder dient een nieuwe pas aan te vragen bij een UiTPASbalie. Na betaling van de nieuwe pas kan de pashouder verder deelnemen aan het spaarprogramma. Het profiel en het puntensaldo blijven ongewijzigd.

b. Verlies of diefstal

De pashouder dient verlies of diefstal van de pas zo snel mogelijk aan te geven. Dit kan door het verlies of de diefstal te melden aan een UiTPASbalie. De pas zal geblokkeerd worden en de pashouder kan een nieuwe pasaanvragen, mits betaling van de bijdrage. Het gespaarde puntensaldo en de online account van de pashouder blijft dezelfde. Nieuwe welkomstvoordelen zal men echter niet ontvangen. Tot het ogenblik waarop de pashouder melding maakt van verlies of diefstal, is deze verantwoordelijk voor eventueel misbruik door derden en zal de pashouder de UiTPASaanbieders dienen te vrijwaren.

2.10 Klachten

Indien er eventueel fouten of onregelmatigheden zouden optreden, kunnen klachten betreffende de inhoud van gegevens die ter beschikking worden gesteld via de UiTPAS of betreffende de beschikbaarheid van het systeem per aangetekend schrijven worden gericht aan: CultuurNet Vlaanderen, Sint-Gisleinstraat 62, 1000 Brussel. De klacht zal binnen de 7 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven worden behandeld, waarna het antwoord per brief of elektronisch per e-mail (indien meegedeeld bij registratie) zal worden verstuurd.

3 Intellectuele eigendomsrechten

UiTPAS en CultuurNet Vlaanderen zijn geregistreerde merken. Alle teksten, foto's, films, beelden, data, inhoud en structuur van UITPAS-diensten, software, benamingen, domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen opgenomen op de website of verkrijgbaar via de website, of op andere dragers (‘materialen’), zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren CultuuurNet Vlaanderen of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van deze personen de op, of via deze website aangeboden materialen op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten.

4 Privacy beleid

CultuurNet Vlaanderen vzw verwerkt je persoonlijke gegevens overeenkomstig de strikte normen van de Belgische en Europese wetgeving rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. CultuurNet Vlaanderen respecteert de privacy van de gebruikers van UiTPAS en wil er dan ook alles aan doen om je op een zo duidelijk mogelijke manier te informeren over de manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Daarom werd deze privacy policy opgesteld waarin je alle nodige informatie kan vinden. Je kan deze voorafgaand consulteren bij de balie waar je je inschrijft en steeds online blijven raadplegen. Deze privacy policy omschrijft welke rechten je hebt en hoe je die kan uitoefenen en dient dus aandachtig gelezen te worden. Elk gebruik van UiTPAS en het gebruik van de online UiTPAS-account, houdt in dat je akkoord gaat met deze privacy policy. De aanvrager waarborgt meerderjarig te zijn, of te handelen met toestemming of in aanwezigheid van zijn/haar ouder(s) or voogd. Neem deze policy grondig door voor je gebruikt maakt van de UiTPAS en jouw persoonlijke account. CultuurNet Vlaanderen hoopt dat deze policy eventuele bezorgdheden zal wegnemen. Indien je toch nog vragen zou hebben, kan je ons per post of via e-mail contacteren. Onze coördinaten: CultuurNet Vlaanderen vzw, Sint-Gisleinstraat 62, 1000 Brussel, info@UiTPAS.be. De UiTPAS is een product van CultuurNet Vlaanderen vzw dat tijdens het proefproject ter beschikking wordt gesteld in de volgende partnerstad en -gemeentes: Aalst, Haaltert, Erpe-Mere en Lede. De kaarthouder geeft uitdrukkelijke toestemming om verdere communicatie rond het aanbod in deze stad en gemeenten en de daaraan verbonden spaarmodaliteiten te ontvangen vanaf het ogenblik van inschrijving.

4.1 Toestemming

Door de aanvraag van de UiTPAS-kaart stem je in met het verwerken van je persoonsgegevens voor de specifieke doeleinden die in deze policy zijn aangegeven. Minderjarigen zullen zich enkel kunnen inschrijven en aanspraak kunnen maken op de UiTPAS-kaart indien toestemming wordt verleend door de ouder of voogd.

4.2 Persoonsgegevens die worden bijgehouden

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de UITPAS diensten is het noodzakelijk dat we een aantal gegevens verwerken en bijhouden met betrekking tot jouw lidmaatschap en gebruik van de UiTPAS, voor de doeleinden vermeld in artikel 4.3. Bij het aanmaken van de UITPAS zal gevraagd worden om onder meer je naam, familienaam, adres, rijksregisternummer, leeftijd, geslacht, nationaliteit en geboortedatum op te geven. Deze gegevens kunnen geregistreerd worden via jouw elektronische identiteitskaart. Het rijksregisternummer wordt niet bewaard in het systeem, enkel een automatisch gegenereerd nummer dat hieraan gelinkt wordt. Dit maakt jouw account uniek en zorgt ervoor dat er niet kan gefraudeerd worden met jouw UiTPAS. Daarnaast kan je facultatief ook aangeven of je lid bent van bepaalde verenigingen (CJP), of je aanspraak maakt op het kansenstatuut en bijkomende contactgegevens (telefoonnummer, e-mail) meedelen. Tot slot worden bepaalde persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verzameld wanneer je de UiTPAS gebruikt. Met name je deelname aan het vrijetijdsaanbod, de gespaarde punten en de gekozen voordelen. Elektronische gegevens zoals je IP-adres zullen worden geregistreerd bij gebruik van de online account. De gevraagde persoonsgegevens zijn essentieel om optimaal gebruik te maken van de diensten die je via UiTPAS worden aangeboden. Indien er zich een probleem voordoet, zullen deze gegevens ook worden aangewend om je te contacteren.

4.3 Doeleinden verwerking

CultuurNet Vlaanderen is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Alle gegevens die CultuurNet Vlaanderen in het kader van de UiTPAS verzamelt, dienen enkel om de organisatie en haar partners toe te laten om de participatie aan het sociaal, sportief en cultureel aanbod te stimuleren. CultuurNet Vlaanderen en haar partners zullen de gegevens nooit voor commerciële doeleinden gebruiken. Persoonlijke gegevens worden gebruikt om: - De UiTPAS correct en optimaal te laten gebruiken overeenkomstig jouw persoonsgegevens. Dit zorgt ervoor dat het systeem herkent wanneer je punten kan omruilen of wanneer je recht hebt op bepaalde kortingen. - Informatie te verspreiden over de UiTPAS, het daaraan verbonden aanbod en de mogelijke voordelen, indien je hebt aangeduid dat je deze informatie wenst te ontvangen. - Anonieme statistieken over de gebruikers van de UiTPAS te genereren, de UiTPAS te verbeteren of statistische informatie aan derden mee te delen. - Informatie te publiceren die de gebruiker zelf publiek maakt, onder de voorwaarden omschreven in de privacy-instellingen van jouw online UiTPAS account. Indien je hebt aangeduid dat je informatie wenst te ontvangen betreffende de UiTPAS, het aanbod en de voordelen, zullen wij deze informatie via elektronische weg mededelen. Je hebt steeds het recht om ons te melden dat je deze informatie niet meer wenst te ontvangen. Elke e-mail zal een hyperlink bevatten die je kan aanwenden om deze informatie stop te zetten.

4.4 Opslagtermijn- en locatie

CultuurNet Vlaanderen bewaart de verzamelde persoonsgegevens van de UiTPAShouders zolang zij gebruik maken van de UiTPAS. De geanonimiseerde gegevens, bedoeld voor statistische verwerking, worden voor onbepaalde termijn bewaard.

4.5 Omstandigheden waarin we je gegevens delen met derden

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om de UiTPAS correct en optimaal te kunnen gebruiken. Op basis van jouw gegevens (aantal gespaarde punten, statuut,…) kan immers worden bepaald of je recht hebt op een korting of een ruilvoordeel. Daarom is het nodig dat de baliemedewerkers van de deelnemende pilootgemeentes en vrijetijdsorganisaties toegang krijgen tot jouw gegevens. Om administratieve redenen zullen jouw gegevens tevens tussen bepaalde UiTPAS partners onderling kunnen worden uitgewisseld zodat retributies voor het kansentarief onderling kunnen worden verrekend. CultuurNet Vlaanderen beheert het gegevensbestand van de UiTPAS en geeft geen persoonlijke informatie door aan derden die geen UiTPASpartner zijn, behalve: - Indien CultuurNet Vlaanderen daar wettelijk toe verplicht is; - Indien de gerechtelijke instanties of politiediensten hierom verzoeken;

4.6 Rechten in verband met je persoonsgegevens

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschik je als pashouder over een aantal rechten in verband met de persoonsgegevens. Het inzagerecht verleent het recht om inzage te krijgen in gegevens die door de UiTPAS worden verzameld. Het correctierecht verleent de mogelijkheid om onvolledige of onnauwkeurige gegevens te verbeteren. Alle acties die gemaakt worden met de UiTPAS en alle profielgegevens kunnen opgevraagd worden via de online account. Door een ondertekende brief te sturen naar CultuurNet Vlaanderen, Sint-Gisleinstraat 62, 1000 Brussel, België, samen met een kopie van de identiteitskaart, kan de pashouder zijn recht op inzage, wijziging of schrapping van de gegevens uitoefenen.

4.7 Lidmaatschap

a. Registratie

Elke inwoner van de stad Aalst of de gemeenten Haaltert, Lede en Erpe-Mere kan zich inschrijven voor het UiTPAS programma. Dit kan aan één van de UiTPAS-balies. De registratie gebeurt bij voorkeur aan de hand van de e-ID. Daarnaast kan men eventueel een e-mail adres en/of een telefoonnummer opgeven. Aanvragers van de UiTPAS die in aanmerking kunnen komen voor de verminderde tarieven die gekoppeld zijn aan het kansenstatuut, dienen dit zelf te melden bij registratie. In dit geval dient de aanvrager zich te registreren bij één van de specifieke balies die dit soort registraties verzorgt (o.a. OCMW’s van de 4 gemeenten). De UiTPAS is geldig voor de duur van het proefproject. De verlenging van de geldigheidsduur van de UiTPAS kan eenzijdig beslist worden door de uitgever van de kaart.

b. Deelname

Na ontvangst van de UiTPAS kan de pashouder onmiddellijk deelnemen aan het programma. Hij ontvangt de welkomstvoordelen en kan deelnemen aan activiteiten om punten te sparen voor de permanente en tijdelijke voordeelacties. De pashouder is zelf verantwoordelijk voor het opnemen van de welkomstvoordelen, het ontvangen van de punten voor, tijdens of na de activiteit en het gebruik maken van de ruilvoordelen. Indien de pashouder een punt vergat te sparen, kan deze achteraf geen compensatie ontvangen.

c. Kostprijs

De diensten die UiTPAS levert, zijn tot nader order volledig kosteloos. Enkel voor de aanmaak van de kaart moet de aanvrager een bijdrage leveren. De hoogte van de bijdragen en de modaliteiten van betaling zijn afhankelijk van de leeftijd en het statuut van de aanvrager.

4.8 Wijzigingen van persoonlijke gegevens

a. Gewijzigde situatie

De pashouder dient zelf na te gaan of de persoonlijke gegevens op de account nog accuraat zijn, en dient desnoods wijzigingen aan te geven. Wijzigingen kunnen gemaakt worden aan de balies van de UiTPAS- partners.

b. Bijzonder statuut (verlengbaar)

De speciale statuten (kansenstatuut, lerarenkaart, CJP-pas) die opgenomen worden in de UiTPAS account zijn even lang geldig als aangegeven op de originele documentatie (= de oorspronkelijke kaart of het aanvraagformulier voor het kansentarief). De pashouder moet zich uit eigen beweging aanmelden bij de balie om het statuut te hernieuwen. Hiervoor zullen bewijsdocumenten gevraagd worden. Voor de aanvraag of hernieuwing van het kansenstatuut, dient de pashouder naar een specifieke balie te gaan. Dit statuut kan immers slechts op een beperkt aantal plaatsen toegekend worden. Voor een overzicht van alle registratieplaatsen kan je terecht op www.UiTPAS.be.

c. Verhuizing

Bij verhuis naar een andere partnergemeente dient de pashouder zich aan een verdeelpunt van de nieuwe gemeente aan te melden met zijn identiteitskaart. De gegevens zullen opnieuw ingelezen worden en de pashouder ontvangt de specifieke UiTPAS van de gemeente. De pashouder betaalt een bijdrage om de administratieve kosten te dekken. Bij verhuis naar een stad of gemeente die geen partner is van de UiTPAS, mag de pashouder geen gebruik meer maken van de UiTPAS. De pashouder meldt zijn gewijzigde adres aan een UiTPAS-balie. De UiTPAS wordt geblokkeerd. Bij misbruik is de pashouder verantwoordelijk voor vrijwaring van de UiTPASpartners.

4.9 Beveiliging

CultuurNet Vlaanderen neemt alle passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, accidenteel verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang.

4.10 Aanmelding bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De verwerking van persoonsgegevens door de UiTPAS is aangemeld bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel; T. 02 213 85 40; e-mail:commission@privacycommission.be; internet: www.privacy.fgov.be.

5 Aansprakelijkheid

5.1 Aansprakelijkheid

CultuurNet Vlaanderen biedt kosteloze diensten aan en haar aansprakelijkheid moet beoordeeld worden in het kader van deze kosteloze dienstverlening. CultuurNet Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade, en in het bijzonder niet voor schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens, morele schade, verlies van imago, frustratieschade, verlies van opportuniteiten. Indien de wet één of meerdere van de hier opgenomen vrijstellingen onder bepaalde omstandigheden zou beperken, dan gelden de vrijstellingen voor zover de wet dit toelaat. CultuurNet Vlaanderen kan niet waarborgen dat de UiTPASdienst (i.e. technologische infrastructuur) ononderbroken of foutloos zullen functioneren. CultuurNet Vlaanderen zal redelijke inspanningen leveren om de dienstverlening vlot te laten verlopen. In zoverre de wet dit toestaat, wijst CultuurNet Vlaanderen elke uitdrukkelijke, impliciete of wettelijke waarborg af. Elke aansprakelijkheid voor schade die niet door deze voorwaarden zou zijn uitgesloten, zal beperkt blijven tot de vergoeding van een werkelijk geleden financieel verlies, dat behoorlijk bewezen wordt.

5.2 Vrijwaring

CultuurNet Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor de organisatie, inrichting of invulling van enige activiteiten waarvoor de gebruiker zich zou inschrijven of identificeren via de UiTPAS. De UiTPAS-partners die instaan voor het organiseren van de activiteiten in het sociaal, sportief en cultureel aanbod en het toekennen van punten, zijn hoofdelijk aansprakelijk in geval van een foutieve puntenberekening of voor enige andere foutieve verwerking van inschrijvingen, en voor enige andere voorkomende fouten die hen en/of hun medewerkers kunnen worden toegerekend, alsook voor annuleringen van deze activiteiten, en vrijwaren CultuurNet Vlaanderen tegen alle klachten of vorderingen van UiTPAS-leden op grond van foutief handelen of niet-handelen van de UiTPAS-partners of hun medewerkers. De gebruiker die intekent op de UiTPAS dienstverlening is hoofdelijk/persoonlijk aansprakelijk voor de naleving van deze gebruiksvoorwaarden door hemzelf en door derden die via de gebruiker toegang verkrijgen tot de UiTPASdienst. De gebruiker vrijwaart CultuurNet Vlaanderen tegen klachten of vorderingen van derden die voortvloeien uit het onwettig of onrechtmatig gebruik van de UiTPAS dienstverlening of uit een niet door deze gebruiksvoorwaarden toegestaan gebruik. In geval van geschillen met derden zal je gehouden zijn om CultuurNet Vlaanderen te vrijwaren van alle aanspraken en schadevergoedingen, actuele en toekomstige, van om het even welke aard ook (voorzienbare en onvoorziene, gekende en ongekende), die voortvloeien uit of in verband staan met het geschillen.

6 Geschillen

Het gebruik van de UiTPAS valt onder het Belgische recht. In geval van geschil omtrent het gebruik van de UiTPAS of diensten van de UiTPAS zijn de bevoegde Belgische Hoven en Rechtbanken bevoegd.

UiTPAS is een initiatief van

CultuurNet Vlaanderen

Voor professionelen
UiTdatabank | UiTnetwerk

cultuur-en vrije tijdsinformatie
UiTinVlaanderen | UiTmetVlieg

met steun van de Vlaamse Overheid